ساغر پر ز شراب

ساغر پر زشرابم خودت میدانی گهی آتش گهی آبم خودت میدانی

به روشنایی محض زینت نور

زینت ترا  فصــــــــــل بهاران   آفریـــدنـــدتـــــــــــــــــرا از جنس باران آفریدند  ترا شاعر زن شوریــــــــده یی شهرترا خــــــــــواهش تـــرا جان آفریدندترا  ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 80 بازدید

از دیر نوشتن این گزارش معذرت میخواهم وقت یاری نکرد

گزارش جشن نوروز  برلین آلمان                           مژگان ساغر   مراسم تجلیل جشن باستانی  نوروزامسال 1389 شمسی  در شهر برلین  آلمان  چهارشنبه شب ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 11 بازدید
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
دی 91
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
8 پست
شهریور 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
4 پست