پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

به روشنایی محض زینت نور

زینت ترا  فصــــــــــل بهاران   آفریـــدنـــدتـــــــــــــــــرا از جنس باران آفریدند  ترا شاعر زن شوریــــــــده یی شهرترا خــــــــــواهش تـــرا جان آفریدندترا  ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 80 بازدید