ساغر پر ز شراب

ساغر پر زشرابم خودت میدانی گهی آتش گهی آبم خودت میدانی

آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
دی 91
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
8 پست
شهریور 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
4 پست